Íslenskukennsla í Ísaksskóla

7 ára
(10 stundir á viku)


Lestur


Heimalestur
Aukalestur
Hlustun
Lesskilningsverkefni
Áhersla á skýran upplestur
Viðmið: 170 atkv. á mínútu
Viðmið: ? orð á mínútu

• Unnið með ýmsar lestrarbækur með vinnubókum s.s. Lesum og lærum, Lesum saman 1, Davíð og fiskarnir og Bras og þras á Bunulæk. Heimalestur úr sameiginlegri lestrarbók og lögð áhersla á aukalestur við hæfi hvers og eins. Inni í bekk skiptast nemendur á að lesa heimalestur upphátt og fylgjast með. Einnig er rætt um textann og unnið með efni hans á margvíslegan hátt til þess að efla lesskilning. Lögð er áhersla á skýran upplestur. Samhliða lestrarbók er send heim réttritunarbók daglega sem nemendur skrifa í eina til tvær setningar úr texta.
• Nemendur rifja upp og læra nýja söngtexta í hverri viku. Söngurinn styður vel við lestrarnám barnanna, eykur málskilning þeirra og orðaforða.
• Nemendur hlusta á fjölbreytta bókmenntatexta sem hæfa aldri þeirra og þroska.

Framsögn og tjáning
Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Leikræn tjáning
• Lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri til að tjá sig um upplifanir úr daglegu lífi og læri að taka þátt í umræðum.
• Nemendur koma fram á bekkjarskemmtun einu sinni ári.
• Nemendur fá tækifæri til þess að setja sig í hlutverk og leika fyrir bekkinn t.d. í lífsleikni.
Skrift
Réttir stafdrættir
Skriftarhalli
Stafahlutföll
Bil á milli orða
Stafir sitji á línu
Krókaskrift
Skipulögð vinnubrögð og vandvirkni
• Unnið áfram með rétta stafdrætti og skriftarhalla, krókur bætist við. Vinna með stafahlutföll, bil á milli orða og gæta þess að stafir sitji á línu. Áhersla á skipulögð vinnubrögð og vandvirkni.
• Kennsluefni: Skrift 2
• Námsmat:
Símat og leiðsagnarmat. Kennari skrifar umsögn reglulega í skriftarbók.
Stafsetning og málfræði
Stór stafur / lítill stafur
Tvöfaldur samhljóði
-ng og –nk regla
Rím
Andheiti / samheiti
samsett orð
Sérnöfn og samnöfn
Réttritunarbók
• Unnið með margvíslegt námsefni s.s. Ás, Leikur að orðum, Lestur og stafsetning (mappa í ljósritunarherbergi), Ritrún 1 og Ritrún 2. Farið í einfaldar stafsetningarreglur s.s. lítill og stór stafur, tvöfaldur samhljóði, -ng og –nk regla o.fl.
• Unnið með rím, andheiti og samheiti og samsett orð. Farið í nafnorð og skiptingu þeirra í sérnöfn og samnöfn.
• Réttritunarbók er send heim samhliða heimalestri.

Ritun
Uppbygging texta
Svara í heilum setningum

Atburðablöð
Ritun tengd samfélagsfræði og náttúrufræði
(Átthagafræði)

• Í ritun er lagður grunnur að uppbyggingu texta; upphaf, miðju og endi og lögð áhersla á að svara í heilum setningum. Stór stafur í upphafi setningar og punktur á eftir setningu.
• Atburðabók. Nemendur skrá atburði sem þau upplifa í skólanum t.d. tónleika og fjöruferð í máli og myndum.
• Ritun tengd samfélagsfræðiverkefnum.
Skimanir og kannanir

Læsi og lesskimun fyrir 2. bekk
Raddlestrarpróf
Aston Index stafsetningarpróf fyrir 2. bekk

Læsi og lesskimun fyrir 2. bekk er lagt fyrir í nóvember og apríl.
Raddlestrarpróf í október, janúr/febrúar, og maí.
Einkunn er gefin í tölustöfum að vori. Hæst er gefið 7+. 170 atkvæði að vori þykir mjög gott í 7 ára bekk.
Símat og leiðsagnarmat. Kennari skrifar umsögn reglulega í skriftarbók.