Íslenskukennsla í Ísaksskóla

8 ára
(10 stundir á viku)


Lestur


Heimalestur
Aukalestur
Hlustun
Lesskilningsverkefni
Áhersla á leiklestur
Viðmið: 200 atkv. á mínútu.
• Unnið með ýmsar lestrarbækur með vinnubókum t.d.. Lesum saman 2, Allt getur gerst, Einn í óbyggðum, Það var skræpa og Ilmur. Heimalestur úr sameiginlegri lestrarbók og lögð áhersla á aukalestur við hæfi hvers og eins. Inni í bekk skiptast nemendur á að lesa heimalestur upphátt og fylgjast með. Einnig er rætt um textann og unnið með efni hans á margvíslegan hátt til þess að efla lesskilning. Lögð er áhersla á leiklestur og blæbrigðaríkan lestur. Samhliða lestrarbók er send heim réttritunarbók sem nemendur skrifa í eina til tvær setningar úr texta.
• Nemendur rifja upp og læra nýja söngtexta í hverri viku. Söngurinn styður vel við lestrarnám barnanna, eykur málskilning þeirra og orðaforða.
• Nemendur hlusta á fjölbreytta bókmenntatexta sem hæfa aldri þeirra og þroska.
• Námsmat:
Raddlestrarpróf eru lögð fyrir í október, janúar/febrúar og maí.
Lesskilningspróf er lagt fyrirjanúar/febrúar og að vori.
Einkunn í lestri er gefin í tölustöfum að vori. Hæst er gefið 8+. 200 atkvæði að vori þykir mjög gott í 8 ára bekk.
Framsögn og tjáning
Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Leikræn tjáning
• Lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri til að tjá sig um upplifanir úr daglegu lífi og læri að taka þátt í umræðum.
• Nemendur koma fram á bekkjarskemmtun einu sinni á hvorri önn.
• Nemendur fá tækifæri til þess að setja sig í hlutverk og leika fyrir bekkinn.
Skrift
Réttir stafdrættir
Skriftarhalli
Stafahlutföll
Bil á milli orða
Stafir sitji á línu
Tengiskrift
Skipulögð vinnubrögð og vandvirkni
Einkunn gefin í tölustöfum
• Unnið áfram með rétta stafdrætti og skriftarhalla, tengiskrift er kennd. Vinna með stafahlutföll, bil á milli orða og gæta þess að stafir sitji á línu. Áhersla á skipulögð vinnubrögð og vandvirkni.
• Kennsluefni: Skrift 3
• Námsmat:
Símat og leiðsagnarmat. Kennari skrifar umsögn reglulega í skriftarbók.
Einkunn er gefin í heilum og hálfum tölustöfum að vori. Ekki er gefið lægra en 7.??
Stafsetning og málfræði
Stór stafur / lítill stafur
Tvöfaldur samhljóði
-ng og –nk regla
-n eða –nn regla
y og ý
Orðflokkar: Nafnorð, sagnorð, lýsingarorð
Réttritunarbók
• Unnið er með ýmislegt námsefni s.s. Tvistur, Ritrún 3, Lestur og stafsetning (mappa í ljósritunarherbergi). Unnið er með einfaldar stafsetningarreglur s.s. lítill og stór stafur, ng- og nk reglan, tvöfalda samhljóða, n/nn reglu, orð með y og ý.
• Farið í nafnorð og skiptingu þeirra í sérnöfn og samnöfn, eintölu og fleirtölu, kyn orða, flokkun orða í nafnorð, lýsingarorð og sagnorð, nútíð og þátíð sagnorða, sérhljóðar og samhljóðar, andheiti og samheiti, samsett orð o.fl..
Ritun
Sögugerð
Áhersla á sögubyggingu
Fjölbreytt ritunarverkefni
Bekkjarblað
• Í ritun er lögð áhersla á uppbyggingu texta; upphaf, miðju og endi og að svara í heilum setningum.
• Áhersla á persónusköpun.
• Nemendur vinna fjölbreytt ritunarverkefni heima og í skóla. Kennari leiðbeinir og gefur umsögn fyrir ritunarverkefni.
• Nemendur útbúa útskriftarbók með minningum úr skólanum.
Skimanir og kannanir Aston Index stafsetningarpróf 3. og 4. bekk.
Raddlestrarpróf
Lesskilningspróf
1. Raddlestrarpróf eru lögð fyrir í október, janúar/febrúar og maí.
2. Lesskilningspróf er lagt fyrirjanúar/febrúar og að vori.
Einkunn í lestri er gefin í tölustöfum að vori. Hæst er gefið 8+. 200 atkvæði að vori þykir mjög gott í 8 ára bekk.
3. Kennari leggur fyrir stafsetningarpróf að vori úr námsefni vetrarins. Einkunn er gefin í tölustöfum.