Ísland

Kennsluáætlun

Bækur
Komdu og skoðaðu
Land og þjóð, Landakort,

Land og líf - Valin verkefni úr vinnubók
Landshorna á milli
- Valin verkefni úr vinnubók
Könnum krotin 1 og eða 2


Íslenskuhefti

Fleiri bækur og efni á vefnum

Markmið úr aðalnámskrá grunnskóla.

Náttúrufræðigreinar

Geta til aðgerða.

 • Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra
 • tekið frumkvæði við öflun upplýsinga til að skoða tiltekið málefni frá ýmsum sjónarhornum,
 • sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því,

Gildi og hlutverk vísinda og tækni.

 • Í máli og myndum miðla hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum,
  • notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum,
  • gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana.

Vinnubrögð og færni.

 • aflað sér upplýsinga er varða náttúruna,
  • skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim.

Ábyrgð á umhverfinu

 • Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð,
  • skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð,
  • nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með öðrum,
  • rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrir samspili náttúru og manns,
  • tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru

  Að búa á jörðinni.

 • Tekið þátt í og sagt frá einföldum athugunum á jarðvegi, veðrun og rofi,
  • sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum,
  • lýst landnotkun í heimabyggð,
  • notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar til að lýsa heimabyggð.

Náttúra landsins

 • Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi, •útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi,
 • greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi,
  • sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða.

  Heilbrigði umhverfisins.

 • Fjallað um samspil manns og náttúru,
  • flokkað úrgang,
  • gert grein fyrir þjónustu, sem náttúrulegir ferlar veita,

  Samspil Vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu.
 • Rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum atvinnugreinum.

  Samfélagsfræði
 • Reynsluheimur
  Umhverfi, samfélag, saga, menning; Hæfni nemenda til að skilja veruleikann.


  • Bent á tengsl valinna þátta í samfélagi, náttúru, trú og lífsviðhorfi, einkum í nærsamfélaginu,
 • nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu og menningar,
  • sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og tengslum við önnur svæði á Íslandi,
  • aflað sér og nýtt vitneskju um samfélagsmálefni í námsgögnum og miðlum,
  • rætt um samfélagið og notað valin hugtök í því samhengi,
  • gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess að náttúrufar breytist vegna ytri áhrifa,
  • sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á hvernig fólk lifir,
  • áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra,
 • komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, svo sem umhverfi og skipulag samfélaga,
  • sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og nú,
  • áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi,
  • lýst kostnaði vegna eigin neyslu og átti sig á ýmsum tilboðum sem hvetja til útgjalda og neyslu,

  Hugarheimur
  Sjálfsmynd; Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum.


  • Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum,
 • gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem hafa áhrif á líf hans,
 • sett sig í spor annarra jafnaldra.

Félagsheimur
Samskipti; Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra.

• Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi,
• áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og ber virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum,
• hlustað á og greint að, ólíkar skoðanir
• rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg málefni,
• tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum hætti,

 • sett sig inn í málefni nærsamfélagsins,
  • sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi.

 

Íslenska

Talað mál, hlustun og áhorf

 • Tekið virkan þátt í samræðum.
 • Sagt frá atburðum í daglegu lífi.
 • Sagt frá efni sem hann hefur lesið, hlustað eða horft á.
 • Hlustað af athygli á frásagnir bekkjarfélaga.
 • Lesið upphátt fyrir bekkjarfélaga, skýrt og áheyrilega.

  Lestur og bókmenntir
 • Svarað spurningum úr lesefni.
 • Dregið ályktanir út frá lesefni.
 • Sagt frá lesefni og dregið saman aðalatriði.
 • Lesið úr einföldum táknmyndum s.s. sjónrænni stundatöflu og veðurtáknum.
 • Dregið ályktanir út frá myndefni.

Ritun

 • Skrifað læsilega og snyrtilega þannig að stafir sitji á línu, skriftarhalli og hlutföll stafa séu rétt.
 • Svarað spurningum skriflega, með heilum setningum.
 • Skrifað eigin frásagnir, sögur og ljóð og lesið fyrir samnemendur.
 • Skrifað frásagnir og sögur sem hafa upphaf, meginmál og niðurlag.
 • Beitt reglu um stóran staf í sérnöfnum og í upphafi setninga.

  Málfræði
 • Raðað orðum í stafrófsröð.
 • Greint og flokkað nafnorð, lýsingarorð og sagnorð.
 • Greint kyn nafnorða.
 • Greint nafnorð í eintölu- og fleirtöluorð.
 • Tekið virkan þátt í tímum og farið eftir fyrirmælum sem gefin eru.
Sýnt skólafélögum og starfsfólki virðingu, tillitssemi og kurteisi.

Lykilhæfni hæfniviðmið fyrir 1.- 4. bekk

Tjáning og miðlun

 • Tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi hátt.
 • Hlustað eftir upplýsingum og rökum í samræðum.
 • Lagað tjáningu sína að viðmælendum og notað algengan orðaforða sem tengist umfjöllunarefni hverju sinni.
 • Gert grein fyrir hugsunum sínum, skoðunum og þekkingu á þann hátt sem við á hverju sinni.

  Skapandi og gagnrýnin hugsun
 • Gert sér grein fyrir að iðulega er hægt að komast að fleiri en einni niðurstöðu við úrlausn verkefna og að læra má af mistökum og nýta það á skapandi hátt.
 • Greint milli staðreynda og skoðana.
 • Endurskoðað úrlausn viðfangsefna út frá mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt.

  Sjálfstæði og samvinna
 • Unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við á.
 • Gert sér grein fyrir styrkleikum sínum.
 • Unnið með öðrum að skipulögðum verkefnum sem tengjast námi og félagsstarfi innan skóla.
 • Gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi.
 • Tekið leiðsögn á jákvæðan hátt.

  Nýting miðla og upplýsinga
 • Leitað sér upplýsinga í námi í ólíkum miðlum.
 • Notað miðla nokkuð sjálfstætt við nýsköpun, hugmyndavinnu og kynningu efnis.

  Ábyrgð og mat á eigin námi
 • Gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvar hann getur gert betur í námi.
Ýmislegt Kennsluáætlun
Efni sem þarf að vera til staðar
Vinna í verkefnabók
Myndbönd
nams.is


 

 

Kennslustund 1
Hvernig verður land til?
Eldgos Tryggvi Jakobsson
Bls. 13 -18
Af hverju gjósa fjöll?
Land og líf lesa
Eldur í jörðu bls. 14-17
og
síðan 6-9
Út um mela og móa bls 8-9

Búa til bók

Vera með stórt landakort

eða

kort af íslandi á netinu

vera með baggalút, hraunmola, vikur

Bókagerð
A3 blár þykkur pappír
Ljósrita Ísland á forsíðuna eða líma á forsíðuna, lita og merkja síðan smám saman staði inná kortið eftir því sem lengra líður á vinnubókina.
Setja inní bókina 5 A3 ljósritunarblöð

Allir með "eins bók"
bls. 1
Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina og teikna síðan mynd af gosi og jörðinni, mötull, kjarni sjá t.d. vinni-ubók Land og líf bls. 12

Úfin hraun 1. mín
Surtsey - kanna á nams.is

Eyjafjallajökull 4 mín

Eyjafjallajökull

af vefnum

 

Íslenska


Kennslustund 2

Land og líf bls. 10-11
Komdu og skoðaðu landakort
Hvað á að vinna í bókina - hvað úr vinnubók?
Út um mela og móa bls. 4-7

Koma með kort og kortabækur

Skoða kort á vefnum og skoða kortabækurnar

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina og
a.
Búa til kort af kennslustofunni okkar eða b. búa til kort sem sýnir okkur hvernig við getum farið inn í stofu fimm frá stofu 8 og 9
eða c. vinna í landakortabækurnar
Komdu og skoðaðu Landakort

Kennslustund 3
Fjöll og hálendi
Land og líf bls. 18-19
Komdu og skoðaðu fjöll.
Út um mela og móa bls 28-29

Komdu og skoðaðu fjöllin

Orðalisit


Samantekt um vötn og teikna mynd
Hvað eru þessi fjöll há?
Esja
Úlfarsfell
Keilir
Hekla
Bláfjöll
Uppáhalds fjallið þitt- mitt
Hvaða fjall er hæðst á Íslandi
Nokkra 4 hópar - finna hæðina með ipadinum og google.

Hvannadalshnjúkur

Ganga á jökul

Úlfarsfell - fallhlíf
Esja 10 mín


Stærðfræði

Kennslustund 4
Vötn
Land og líf bls. 22-29

Út um mela og móa bls 10-13


Samantekt um vötn og teikna mynd
Hvaða vatn er stæðst á Íslandi?

Dæmi um vötn sem eru næst okkur Elliðavatn, Rauðabvatn, Hafravatn, Þingvallavatn,

Þingvallavatn 8 mín

Bleikjur í þingvallavatni 2 mín


Smiðja

Kennslustund 5
Jöklar
Land og líf bls. 32- 35
Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina

Hvað heita jöklarnir okkar?
og hvar eru þeir
Teikna jökul.
Jöklar á Íslandi

Tónlist

 • Trölladansinn - gr

 

Kennslustund 6
Hafið - landið og loft
Land og líf bls. 36-39

Komdu og skoðaðu Hafið

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina

Teikna myndaf hafinu, fiskra og bátar

Myndlist
Stöðvavinna

1. Búa til eldfjall
2. Búa til stórt Ísland á maskínupappír með myndvarpa eða skjávarpa
3. Búa til stórt skjaldamerki á maskínupappír með myndvarpa eða skjávarpa
4. Herðubreið með snjó - myndvarpi /skjávarpi

Kennslustund 7
Lífið á landinu og við landið
Land og líf bls. 41-44 síðan 47
Skoða bókina Komdu og skoðaðu Land og þjóð
Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Kennslustund 8
Sveitin, mölin, óbyggðin,
Land og líf 48-54
56-58 að lifa með landinu.

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd
Powerpoint - myndir
word - myndir
Kennslustund 9
Landhorna á milli bls. 50-56
Reykjavík og nágreni
Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Reykjavík
Reykjavík og nágreni
Holt og hálsar
Góðir grannar
Forn frægðarsetur

Powerpoint - myndir
word - myndir
Kennslustund 10
Landshorna á milli bls. 6-13
Vesturland - snæfellsnes

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

 

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Myndband
Eyjar og sker
Leirur og land

Kortavefsjá

 

Kennslustund
Bókin
Skoðum landið
Skrifa tákn í vinnubókina

     
Kennslustund 11
Landshorna á milli bls. 14 - 19
Vestfirðir

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Myndband vestfirðir
Byggð
Eyðibyggð
Í grófum dráttum
Veiðar og vinnsla

Kennslustund 12
Landshorna á milli bls. 20-25
Norðurland vestra

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Byggð á norðurlandi

Norðurland - nokkkur myndbönd

Myndband frá ferðamanni
Kennslustund 13
Landshorna á milli bls. 26-31
Norðurland eystra

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Landshorna á milli

Norðurland - nokkkur myndbönd

Kennslustund 14
Landshorna á milli bls. 32-37
Austurland

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd
Landhorna á milli
austurland
Kennslustund 15
Landshorna á milli bls. 38-43
Suðausturland

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Landshorna á milli

nokkur myndbönd

Kennslustund 16
Landshorna á milli bls. 44-49
Suðvesturland

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Landshorna á milli

Suðvesturand

Kennslustund 17
Landshorna á milli bls. 59-61
Óbyggðir

nota verkefni úr
Ísland veröld til að njóta vinnubók

ljósritkortin af landshlutunum

Ákveða saman texta sem við ætlum að skrifa í bókina
Teikna mynd

Landshorna á milli

Hálendið

 

Bækur

 • Skoðum landið
 • Komdu og skoðaðu hafið
 • Komdu og skoðaðu landakort
 • Komdu og skoðaðu land og þjóð
 • Land og líf
 • Landshorna á milli
 • Út um mela og móa
 • Lífríki á Íslandi
 • Hraunið
 • Náttúran allan ársins hring
 • Eldgos
 • Jörðin okkar
 • Landakortabækur

Ísland veröld til að njóta vinnubók

Ísland veröld til að njóta kennsluleiðbeiningar


Lanshorna á milli

Málshættir

 • Trúin flytur fjöll